Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti S&K PROJECT s.r.o.

(ďalej len „Zásady“)

 1. Úvodné ustanovenia
 1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:
 • Prevádzkovateľom: obchodná spoločnosť S&K PROJECT s.r.o., so sídlom Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 51703785, zap. V OR OS Trenčín Odd.: Sro, Vložka číslo: 36445/R
 • Osobnými údajmi: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, príp. fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies súbory, informácie o dosiahnutí veku 18 rokov, príp. dátum narodenia a rodné číslo.
 • Záujemcom: fyzická osoba, ktorá buď osobne prejaví záujem o služby prevádzkovateľa prostredníctvom zverejnených kontaktných údajov, alebo fyzická osoby, ktorá je štatutárom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá prejaví záujem o služby prevádzkovateľa.
 1. Prevádzkovateľ je zároveň aj správcom a prevádzkovateľom webovej stránky www.sk-project.sk, a je aj správcom Osobných údajov, pričom z tohto svojho postavenia týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Záujemcu súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.
 1. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“).
 1. V súvislosti s prezentáciou a následným poskytovaním služieb Prevádzkovateľa, dochádza v informačných systémoch Prevádzkovateľa ku spracovaniu a uchovávaniu Osobných údajov nasledovne:

– v rozsahu v akom boli Osobné údaje Záujemcu poskytnuté v súvislosti s objednávkou služby a/alebo

– v súvislosti s odoslaním dopytu na cenovú ponuku služby, resp. v rámci rokovaní o uzavretí

zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou;

– za účelom/účelmi uvedenými nižšie v čl. II. týchto Zásad.

 1. Služby, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ nie sú určené pre osoby mladšie ako 18 rokov.
 1. Účely a doby spracovania Osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje pre nasledujúce účely:
 1. a) za účelom plnenia zmluvy, prípadne iného záväzku, ako aj za účelom poskytovania služieb, a

to takto:

 1. osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Záujemcom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu a po dobu 2 rokov od odovzdania diela/služby;
 2. b) dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.);
 1. daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy, a to za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Záujemcom;
 2. plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje Záujemcu, údaje z komunikácie so Záujemcom po dobu 4 rokov odo dňa odovzdania diela/dodania služby.
 1. c) oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:
 1. účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 6 rokov odo dňa odovzdania diela alebo dodania služby a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;
 1. d) cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Záujemca vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.
 • Ochrana sobných údajov a informácií o spracovaní
 1. Pokiaľ Záujemca neposkytne svoje Osobné údaje Prevádzkovateľov, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a/alebo poskytnúť Záujemcovi služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.
 2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. týchto Zásad Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže

alebo anonymizuje.

 1. Záujemca je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Záujemca. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
 2. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu Osobných údajov.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Záujemcu tretím osobám, ale to výlučne iba za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie diela alebo služby Záujemcovi, za účelom zákazníckej podpory, vybavovanie reklamácií a registrácia nového Záujemcu.
 4. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 1. Práva Záujemcu súvisiace so spracovaním
 1. Záujemca má v súvislosti s ochranou svojich Osobných údajov právo:
 2. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim Osobným údajom;
 3. na opravu poskytnutých Osobných údajov;
 4. na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
 5. na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
 6. podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov;
 7. právo na prenos Osobných údajov na iného správcu;
 8. právo namietať proti spracovaniu Osobných údajov;
 9. právo na odvolanie súhlasu.
 1. Záujemca môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom žiadosti odoslanej na adresu info@sk-project.sk.
 2. Práva podľa ods. 1 písm. c) a d) tohto článku týchto Zásad nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. II ods. 1 písm. a), b) a c) (okrem bodu II.) týchto Zásad.
 3. V prípade, že by sa Záujemca domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
 4. požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu info@sk-project.sk, alebo
 5. namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@sk-project.sk, aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Záujemcu o svojom rozhodnutí. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Záujemca právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Záujemcu obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
 1. Pokiaľ Záujemca uplatní niektoré z práv z článku IV., Odsek 1 týchto Zásad, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Záujemcu. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z emailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv prijatá, keďže bude vyhodnotená, ako podaná neoprávnenou osobou.
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.
 1. Záverečné ustanovenia
 1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Záujemcom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
 2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov: (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
 3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.
SK Project